مدیریت تجهیزات پزشکی و اثرات آن

مدیریت تجهیزات پزشکی و اثرات آن

مدیریت تجهیزات پزشکی و اثرات آن

امروزه اهمیت تجهیزات و اقلام پزشکی در نظام سلامت جامعه بر کسی پوشیده نیست که با پیشرفت تکنولوژي و ساخت تجهیزات پزشکی جدید سرمایه و هزینه زیادي از بخش بهداشت و درمان در این بخش صرف می شود .
 
استفاده از تجهیزات پزشکی  علاوه بر اهداف پزشکی می تواند با هدف افزایش بهره وري ، ازدیاد نکات ایمنی ، سهولت انجام امور و یا هدف کاهش بار کاري پرسنل و نیز کاهش خطرهاي احتمالی براي پرسنل ، بیماران ، بیمارستان و تجهیزات بکار رود. بنابراین اطمینان از کارکرد صحیح و موثر دستگاههاي پزشکی و همچنین صحت و سلامت آزمایش هاي بالینی و اعمال جراحی انجام شده ، استاندارد بودن این تجهیزات و وسایل از اهمیت ویژه اي برخوردار است که این امر با توجه به نقش حساس و حیاتی این تجهیزات توجه بیش از پیش و لزوم یک برنامه دقیق و مدون و کلان را در عرصه مدیریت تجهیزات پزشکی می طلبد .
از دیدگاه بسیاري از صاحبنظران و مسئولان امر تجهیزات پزشکی همه ساله بیش از 30 %از هزینه هاي هر تخت بیمارستانی را به خود اختصاص می دهد که این رقم سهم بسزایی از بودجه بهداشت و درمان کشور را شا مل می شود . از بعد دیدگاه حیاتی بودن اقلام و لوازم مذکور در نظام سلامت جامعه ، جاي شک باقی نمی ماند که یک سیستم مناسب و شایسته جهت سیاستگذاري و راهبري ، هماهنگی و نظارت بر امور تجهیزات پزشکی مورد نیاز است .
بنابراین اطمینان و اعتماد کاربران تجهیزات پزشکی به این تجهیزات و وابستگی روز افزون مراحل مختلف تشخیص ، درمان و مراقبت بیماران به تجهیزات پزشکی ضرورت توجه به نگهداري وبهره برداري مناسب از تجهیزات پزشکی را بیش از پیش روشن می کند .مدیریت اثر بخش در تجهیزات پزشکی مقوله اي بسیار وسیع است .
می توان گفت مدیریت تجهیزات پزشکی یعنی کاهش هزینه ها ، نگهداري و افزایش بهره وري از تجهیزات پزشکی است.

آمار بازدیدکنندگان

554224
امروزامروز29
دیروزدیروز147
این هفتهاین هفته2
ماه جاریماه جاری4950
آمار کلآمار کل554224
Desarrollado por Máster Comunicación Empresarial